HABERLER

ARABA KAZASINDA TIBBİ FATURALAR HAKKINDA


ARABA KAZASINDA TIBBİ FATURALAR HAKKINDA

GİRİŞ
Trafik kazaları nedeniyle sağlık hizmetlerinin karşılanması nasıl karşılanacağı önemli bir sorun teşkil etmekteydi ve kazazedeler tedavi giderlerini ödemek durumunda kalıyorlardı. 6111 sayılı Kanunla bu sorun giderilmiştir. Artık kaza sonrası tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır. Ancak bunun da bir takım usul ve esasları vardır.

Bu makalede trafik kazalarına bağlı tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmasına ilişkin usul ve esaslardan bahsedilecektir.

YASAL DÜZENLEMELER
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6111 sayılı Kanunun[1] 59’uncu maddesi ile yeniden düzenlenen 98’inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” ifadesine yer verilmiştir.
6111 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Ayrıca Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tarafından Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Anılan yasa ve yönetmelik çerçevesinde trafik kazaları sonucu oluşan sağlık giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından trafik kazalarına bağlı tedavi giderleri konulu Genelge yayımlanmıştır.
SONUÇ
Trafik Kazası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 3 üncü maddesinde karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay olarak tanımlanmaktadır.
6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası tarifine uyan ve ülkemiz sınırları dahilinde meydana gelen trafik kazaları sonucu oluşan/oluşacak tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır.